Știri interne

Noi beneficii pentru pensionari până la sfârșitul anului | Anunţul făcut de Casa de Pensii! Sunt vizaţi mii de români

Noi beneficii pentru pensionari până la sfârșitul anului | Anunţul făcut de Casa de Pensii! Sunt vizaţi mii de români

Noi beneficii pentru pensionarii români, anunță Casa Națională de Pensii Publice.

Casa Națională de Pensii Publice a anunțat că pune la dispoziția seniorilor 10.000 de bilete de tratament, disponibile până la sfârșitul anului în curs.

”Casa Națională de Pensii Publice, prin intermediul caselor teritoriale de pensii, pune la dispoziția pensionarilor și asiguraților sistemului public de pensii noi bilete de tratament balnear în perioada imediat următoare.

Marți, 10 octombrie 2023, CNPP a semnat noi contracte subsecvente cu operatorii de turism balnear aflați în relație contractuală cu instituția.

Se asigură, astfel, un număr suplimentar de 10.000 locuri, disponibile până la sfârșitul anului în curs, respectiv pentru seriile 15 – 18.

Persoanele interesate sunt așteptate la sediile caselor teritoriale de pensii sau în mediul online pentru a solicita aceste bilete”, anunță Casa Națională de Pensii Publice.

a) pensionari de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale conform art. 122 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, stabilită în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999, cu modificările şi completările ulterioare ;

c) persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, republicată;

d) persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;

f) persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

g) persoane care beneficiază de bilete de tratament balnear, cure balneoclimaterice potrivit art. 21 alin. (2), art. 22 și art. 24 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cărora li s-a stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare sau li s-a emis o recomandare medicală de către medicul curant.

h) persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariaților care lucrează în mediu radioactiv – zonele I şi II de expunere la radiații, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum şi la conservarea şi închiderea perimetrelor miniere.

Ce acte sunt necesare pentru obținerea unui bilet de tratament?
Pentru a se putea înscrie în vederea obţinerii unui bilet de tratament, potenţialul beneficiar depune la sediul casei teritoriale de pensii cererea tip, urmând ca restul documentelor să fie ataşate la momentul eliberării biletului.

Documentele necesare la eliberarea biletului sunt detaliate în capitolul D din Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat și administrat de CNPP, aprobate prin Ordinul Președintelui CNPP nr. 141/16.03.2021 și care este publicat pe site-ul CNPP pentru fiecare categorie de beneficiar.

De exemplu în cazul pensionarilor documentele necesare sunt:

cererea tip de acordare a biletului de tratament;
document de plată (după caz, talonul privind drepturile de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, în original sau copie care se va prezenta la momentul eliberării biletului);
declaraţie pe propria răspundere că nu realizează alte venituri din pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii,cu excepţia persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi care se va prezenta la momentul eliberării biletului);
biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original care se va prezenta la momentul eliberării biletului);
Cum pot fi anulate biletele de tratament?
Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrală a contribuției în următoarele situații:

a) atunci când titularul nu se poate prezenta în stațiunea înscrisă pe bilet la data începerii seriei;

b) atunci când din motive personale, se renunță la bilet, cu anunțarea prealabilă a casei teritoriale de pensii;

c) în situația în care, titularul, deși s-a prezentat în stațiune la data înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând motivația scrisă a unității prestatoare de servicii balneare. Aceste cazuri se raportează, în scris, de către casele teritoriale de pensii, la CNPP.

Solicitarea de restituire a contribuției poate fi depusă în termenul general de prescripție de 3 ani de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament.

Care este durata unui bilet de tratament balnear?
Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.

Care este ordinea în care se acordă biletele de tratament?
Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri. Punctajul aferent fiecărei cereri este obținut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă. Dacă, în urma calculării punctajului în aplicația SPA, mai multe cereri au același punctaj, ele se ordonează descrescător după punctajul primit conform numărului de bilete de care a beneficiat în ultimii 2 ani. Dacă, după această etapă mai multe cereri au același punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se ordonează crescător după venit. Dacă şi după parcurgerea acestor două etape se identifică cereri cu același punctaj final, atunci persoanele se ordonează după numărul cererii, având prioritate cererea cu numărul cel mai mic.

Câte bilete de tratament se pot obține în cursul unui an?
În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiași beneficiar, indiferent dacă este cu plata unei contribuții sau gratuit, scrie Casa Națională de Pensii Publice.

Continue Reading
To Top