Condițiile în care elevii vin la școlă. DOCUMNET

Știri interne

Condițiile în care elevii vin la școală. DOCUMNET

Ministerul Educației și Ministerul Sănătății au publicat ordinul comun care explică în ce condiții se întorc elevii la școală.

Redeschiderea școlilor și grădinițelor din 8 februarie 2021, se face pe baza unui ordin comun emis de Ministerul Educației și Ministerul Sănătății.

Documentul a fost publicat în forma inițială astăzi la ora 8 și urmează să fie analizat,discutat, modificat dacă este cazul și aprobat.

Redeschiderea școlilor: Condițiile în care elevii se întorc la școală

Ordin pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Având în vedere prevederile:

 • art. 94, art. 95, art. 114 şi art. 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotararii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 5 din 03.02.2021

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării cu modificările ulterioare şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Ministrul educaţiei şi cercetării şi ministrul sănătăţii emit prezentul ordin.

ART. 1

 • Prezentul ordin reglementează procedura și măsurile obligatorii privind prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unităţile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe/instituţiile de învăţământ, în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învăţătură, studenţi şi personalul din sistemul naţional de învăţământ.
 • Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și pentru activitățile educative, recreative, pentru consolidarea competențelor dobândite de elevi sau de accelerare a învățării, precum și pentru activitățile de învățare remedială desfășurate în unitățile de învățământ în cadrul programelor de tipul,, Școală după Școală”.
 • Modalitatea de desfășurare a activităților ce presupun prezența fizică a studenților în cadrul instituțiilor de învățământ superior se decide în conformitate cu principiul autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

ART.2

 • DSP/DSPMB informează, înainte de reluarea cursurilor, după vacanțele școlare/universitare, inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, denumit în continuare ISJ/ISMB, respectiv senatul universitar al instituţiei de învăţământ superior, comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, în vederea stabilirii scenariului de începere a cursurilor.
  • ISJ/ISMB transmite unităţilor şcolare/ conexe informarea DSP/DSPMB referitoare la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, pentru stabilirea scenariului de funcţionare.
  • Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza in functie de evolutia epidemilogica prin raportare la prevederile art.3.

ART. 3

 • Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe bază criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:
Scenariul 1Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicare tuturor normelor de protecţieIncidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori
Scenariul 2Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţieParticiparea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiuIncidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000 dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori.
Scenariul 3a)Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar b)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiuIncidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori
 • În situații justificate de infrastructură și resursele existente, unitățile de invățământ/unitățile conexe pot desfășura activități didactice în sistem on line cu aprobarea inspectoratului școlar județean/ISMB.
 • Înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcţie de situaţia epidemiologică, de particularităţile locale, de infrastructura, de specificul programelor de studiu şi de resursele umane ale fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte, senatul universitar stabileşte aplicarea unuia dintre scenariile de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice, după cum urmează:
Scenariul 1Participarea fizică în instituţia de învăţământ superior a tuturor studenţilor/cursanţilor la toate activităţile didactice, conform programului de desfăşurare a acestora, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie.
Scenariul 2Participare in sistem mixt – prezenta fizica si online, in functie de specificul programelor de studiu, de infrastructura si de conditiile epidemiologice, conform procedurilor proprii fiecarei universitati.
Scenariul 3Participarea tuturor studenţilor/cursanţilor la activităţi didactice online

ART. 4

 • Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti şi DSP/DSPMB avizează propunerea consiliului de administraţie a unităţii de învățământ preuniversitar/ conexe şi înaintează spre aprobare CJSU/CMBSU scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ.
  • Propunerea este fundamentată pe informarea DSP/DSPMB cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în funcţie de infrastructura şi resursele existente în fiecare unitate de învăţământ.

ART. 5

Comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă emite hotărârea privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ pentru reluarea cursurilor după vacanțele școlare.

ART. 6

Pentru pregătirea unităților de învățământ/instituțiilor conexe/instituțiilor de învățământ, conducerile acestora au în vedere următoarele aspecte:

 1. organizarea și întreținerea spaţiilor astfel încât să se asigure distanțarea de 1 metru. In situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă, inclusiv prin amplasarea optima a mobilierului scolar;
 2. stabilirea circuitelor funcţionale;
 3. organizarea spaţiilor de recreere;
 4. evaluarea necesarului de resurse umane;
 5. asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
 6. asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi/studenți şi personal.

ART. 7

 • Personalul didactic din cadrul unităților de învățământ/conexe/instituțiilor de învățământ aflat în grupa de risc, respectiv vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară, poate desfășura activități didactice în sistem on-line numai în baza unei certificări emise de medicul de medicina muncii. În acest caz conducerea unității /instituției va adapta orarul școlar în mod corespunzător.
 • Preşcolarii/elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiti de prezenta fizica in scoala.
 • Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin (2), conducerile unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional online.
 • Conducerile unităților de învățământ au obligația să respecte măsurile de protecție şi cele de igienă recomandate tuturor elevilor, iar în situația preșcolarilor/elevilor menționați la alin. (2) să monitorizeze fiecare caz în parte.
 • Preșcolarii/elevii menționați la alin (2), precum şi părinţii acestora, vor fi consiliaţi de medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare necesare.
 • Preșcolarii/elevii care locuiesc impreuna cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare medicala a persoanei respective, daca aceasta nu a fost vaccinată şi exista riscul de contaminare cu SARS-CoV-2, pot să nu se prezinte fizic la şcoală, la recomandarea medicului curant și cu acordul părinților/reprezentantului legal.
 • Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin.(6), conducerile unităţilor de învăţământ vor asigura desfășurarea procesului educaţional în sistem online.
 • Preșcolarii/elevii cu dizabilităţi, in functie de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice.
 • Măsurile de protecţie pentru învăţământul special, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, vor fi adaptate nevoilor acestora, cu avizul DSP.

ART. 8

Înainte de reluarea cursurilor, fiecare unitate de învățământ preuniversitar/ conexă/instituţie de învăţământ stabileşte spaţiile care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi spaţiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea de învățământ preuniversitar/conexă/instituţia de învăţământ sau persoana desemnată de conducerea unităţii/instituţiei.

ART. 9

 • Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se dispune în următoarele situații:
 • La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ preșcolar sau clasă de învățământ primar. În această situație se suspendă cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în

aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.

 • La apariţia a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional si postliceal. În această situație se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă. În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), procesul de învățământ continuă în sistem online. Măsura suspendării este dispusă prin decizia conducerii unității de învățământ/instituției conexe, după consultarea DSP/DSPMB, cu aplicarea prevederilor art. 9 alin (4) din Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 5447/2020.
 • DSP/DSPMB va efectua anchete epidemiologice, va stabili care sunt contacții directi ai acestora si va decide împreună cu conducerea unitatii de invatamant daca se impune carantinarea. În situațiile prevăzute la alin (1) lit. a) și b) se aplică dispozițiile prevăzute la punctul VI.4 din anexa la prezentul ordin.
 • La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, in urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții directi ai acestora si va decide împreună cu conducerea unitatii de invatamant daca se impune carantinarea.
 • Decizia de suspendare a activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri şi cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu avizul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
 • Criteriile de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ din prezentul ordin nu se aplică și unităților de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, care vor lua deciziile care se impun conform regulamentelor/procedurilor aplicabile acestora.
 • Activitățile ce presupun prezența fizică din unitățile de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne vor fi gestionate în funcție de analiza situației epidemiologice realizate la nivelul ministerelor din care fac parte și stabilite prin decizie a conducătorilor acestora și nu se supun dispozițiilor prezentului ordin.
 • Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal, profesional și profesional dual se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea procedurilor privind măsurile de protecție instituite de către entitățile organizatoare de stagii de pregătire practică și prevederile prezentului ordin, indiferent de scenariul epidemiologic.

ART. 10

În perioada de suspendare a cursurilor cu prezență fizică, conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ va dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:

 1. curăţenia şi aerisirea claselor/sălilor;
  1. dezinfecţia generala si nebulizarea spaţiilor unităţii/instituţiei de învăţământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete.

ART. 11

 • Reluarea cursurilor care presupun prezenţa fizică pentru clasa/unitatea/structura de învăţământ preuniversitar suspendată temporar se dispune prin decizia conducerii acestora, după consultarea DSP/DSPMB.
 • Reluarea activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor, suspendată temporar, se dispune prin hotărârea senatului universitar, după consultarea si avizul DSP/DSPMB.

ART. 12

 • DSP/DSPMB au obligaţia să informeze unitatea/instituția conexă/instituţia de învăţământ superior şi cabinetul medical din cadrul acestora despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi/studenţi/personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ.
 • Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ/instituția de învățământ:
  • cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;
  • cei care sunt declaraţi contacţi directi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, sau aflaţi în perioada de carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată.
  • cei care asteapta sa fie testati sau au fost testati si asteapta rezultatele sau locuiesc cu o persoana care a fost testata si care asteapta rezultatele.

ART. 13

Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, acolo unde nu este personal medical încadrat, DSP/DSPMB, în colaborare cu autorităţile publice locale/judeţene, coordonează procesul de asigurare cu personal medical suplimentar, desemnat să acorde asistenţa medicală pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar/unitate conexă/instituţie de învăţământ.

ART. 14

Ministerul Sănătăţii prin DSP/DSPMB şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin inspectoratele şcolare judeţene, conducerea unităţii de invatamant/instituției conexe/instituţiei de învăţământ răspund de implementarea acţiunilor şi măsurilor din prezentul ordin, în conformitate cu atribuţiile ce le revin.

ART. 15

 • Conducerile unităţilor de învăţământ/ unităților conexe desemnează un responsabil, dintre angajaţii proprii, cu atribuții de coordonare a activităților de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2. Persoana desemnată va fi în permanentă legătură cu personalul medico- sanitar, cu reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, DSP/DSPMB, ai autorităţilor administraţiei publice locale.
 • Unitățile de învățământ preuniversitar/unitatile conexe/instituțiile de învățământ pot emite norme proprii prin care să reglementeze măsuri complementare celor prevăzute de prezentul ordin, prin raportare la specificul activității acestora.

ART. 16

 • Unităţile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe/instituţiile de învăţământ au obligaţia să organizeze activitatea astfel încât să se prevină îmbolnăvirile cu virusul SARS-CoV-2 prin:
  • asigurarea implementării activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2;
  • organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice;
  • organizarea accesului în unitatea/instituţia de învăţământ;
  • organizarea programului de învăţământ;
  • asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual;
  • asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituţia de învăţământ;
  • instruirea personalului, comunicarea permanentă de informaţii către elevi/studenţi şi părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2;
  • asigurarea măsurilor pentru elevi/studenţi, cadre didactice şi alt personal din unităţile/instituţiile de învăţământ aflat în grupele de vârstă cu risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi.
 • Masurile prin care unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe duc la îndeplinire dispozitiile prevăzute la alin. (1) sunt menţionate în Anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 17

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial nr. 804 din 1 septembrie 2020.

ART. 18

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei                                                     Ministrul sănătăţii

ANEXA Măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar / unitățile conexe în perioada pandemiei COVID-19

 1. Măsuri privind pregătirea unităţilor de învăţământ, înainte de reluarea cursurilor:
  1. Evaluarea infrastructurii prin identificarea spațiilor de care dispune fiecare unitate de învăţământ pentru procesul de pregatire, precum şi a unui spaţiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.
  1. Organizarea spaţiilor (sălilor de clasă), cu aşezarea băncilor astfel încât să se asigure distanţarea de 1 m. In situatia in care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă;
  1. Stabilirea circuitelor funcţionale;
  1. Organizarea spaţiilor de recreere;
  1. Asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
  1. Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi personal;
  1. Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri de protecție sanitară.

II. Măsuri de organizare a spațiilor, a accesului în unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe și a programului școlar, în contextul epidemiologic al infecţiei cu SARS-CoV-2

 1. Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice
 1. Organizarea circuitelor în interiorul şcolii prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure “trasee prestabilite” de intrare, de deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe corespunzatoare între persoane.

La intrarea în şcoală şi pe coridoare, precum si la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini.

Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact.

b)  Organizarea sălilor de clasă

 • Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de 1 metru între elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc) nu permite distanțarea fizică de 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între elevi.
 • Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea aceleiasi săli unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este “1 clasă de elevi = 1 sală”;
 • Este interzis schimbul de obiecte personale;
 • Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei, ținând cont de temperatura exterioară;
 • Se recomanda evitarea experimentelor practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă între elevi;
 • Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască in permanenta, atunci când se află în incinta unităţii de învăţământ.

c)  Organizarea grupurilor sanitare

 • Este obligatorie disponibilitatea permanenta a substantelor dezinfectante si a prosoapelor din hârtie, de unică folosință; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele din material textil;
 • Se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod frecvent (conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie de la nivelul unității);

d)  Organizarea curtii şcolii

 • Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să se păstreze distanţarea fizică;
 • Spaţiile derecreere prevăzute cu jucării de exterior vor fi curăţate, igienizate cu jet de apă şi apoi dezinfectate cu soluţii avizate pentru suprafeţe, zilnic şi înaintea începerii cursurilor fiecărui ciclu de învăţământ;

2.Organizarea accesului în unitatea de învăţământ

 • Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către persoane desemnate la nivelul unitatii de învăţământ;
 • Este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este esenţială;
 • Căile de acces (de tip poartă sau uşă) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact.
 • După dezinfecţia mâinilor, elevii vor fi indrumati direct în sălile de clasă;
 • Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unitatii de invatamant (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ.

3.Organizarea procesului de învăţământ și a activităților sportive

 • Organizarea programului şcolar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze.
 • Intervalele aferente pauzelor vor fi stabilite în mod eşalonat astfel incat sa existe un minim posibil de suprapunere;
 • Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor se realizează astfel incat sa se evite formarea de grupuri de elevi din clase diferite. Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru mentinerea distanţării fizice. Orice activităţi care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei dintre elevi.
 • Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei maxim posibile dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiecte de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).
 • Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, de preferat în aer liber, daca conditiile meteo permit;
 • Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile si a unei aerisiri permanente.
 • Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;
 • La începerea şi la finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să respecte normele de igiena a mâinilor prin utilizarea unor dezinfectanti pe bază de alcool;
 • Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi;
 • Activităţile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv şi cluburilor sportive şcolare se vor desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.

4) Organizarea activităţilor practice în învăţământul tehnic/tehnologic/profesional

 • Instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor proprii acestora;
  • Atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie menţinută distanţarea fizică şi să nu fie partajate posturile de lucru;
  • Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulţi elevi. Vor fi prevăzute modalităţi de dezinfectare adaptate;
  • Vor fi organizate activităţi individuale pentru a evita schimbul de materiale;
  • Materialele didactice vor fi curăţate şi dezinfectate după utilizare;
  • Atunci când grupe diferite de elevi se succed în ateliere, va fi realizata curăţenia şi dezinfecţia suprafeţelor, echipamentelor şi a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă de elevi;
  • Se va asigura o aerisire a spaţiilor de minimum 10 minute la fiecare oră;
  • La finalul orelor vor fi curăţate uşile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele pedagogice şi echipamentele de lucru utilizate de elevi.

III. Măsuri de protecţie la nivel individual

 1. Spălarea/dezinfectarea mâinilor

Atat elevii cat şi personalul au obligatia de a se spala /de a-si dezinfecta mâinile:

 1. imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;
  1. înainte de pauzele de masă;
  1. înainte şi după utilizarea toaletei;
  1. după tuse sau strănut;
  1. ori de câte ori este necesar.

2.Purtarea măştii de protecţie

 1. Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării in incinta unitatii de învăţământ şi în timpul pauzelor, atat în interior şi exterior;
 2. Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării in incinta unitatii de învăţământ şi în timpul pauzelor, atat în interior şi exterior;
 3. Masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor;
 4. Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis.

IV.  Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2

 1. Personalul medico-sanitar sau, în absenţa acestuia, persoana desemnată de unitatea de învăţământ, va efectua instruirea personalului didactic, personalui didactic auxiliar si nedidactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor şi pentru implementarea normelor din prezentul document şi va furniza informaţii privind: elemente generale despre infecţia SARS-CoV-2, precum cele de igiena, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare.
 2. Cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau responsabilul desemnat de conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie (tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, vărsături), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.
 3. Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de şcoală şi cel puţin odată pe săptămână elevii vor fi instruiţi de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a infecţiei cu SARS-CoV-2.

V.  Comunicarea de instrucţiuni/informaţii pentru părinţi:

Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în şcoală să se faca în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să acţioneze responsabil.

Sfaturi utile pentru părinţi:

 1. Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală;
 2. În cazul în care copilul prezinta simptome în timpul programului scolar, prezentati-va imediat la unitatea scolara şi contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz;
 3. Discutati cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva infecţiei cu noul coronavirus;
 4. Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi şi să evităm răspândirea infecţiei;
 5. Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui emoţionale;
 • Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei; invăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, înainte şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar;
 • Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi necesitatea purtării acesteia;
 • Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun alimente sau băuturi şi să nu schimbe cu alţi elevi obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.) Nu oferiţi alimente sau bauturi întregii grupe/clase la aniversari sau cu alte ocazii;
 • Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.);
 • În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi nu duceţi copilul la şcoală;
 • Părinţii/aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor putea însoţi copiii în clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcoli;.
 • Comunicati constant cu personalul scolii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate;

Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele situaţii:

 • Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;
  • Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
  • Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină.

VI.  Protocoale

 1. Protocol pentru cantine
 2. În cazul în care este asigurată masa la cantină (sau în sala de mese), organizarea accesului si intervalelor de servire va fi realizată astfel încât să se evite aglomerările;
 3. Respectarea măsurilor de distanţare de 1,5 m sau, dacă acest lucru nu este realizabil, distanțarea fizică maxim posibilă se aplică în orice context şi în orice spaţiu, atât la masă, cât şi pentru intervalele de circulaţie, de distribuire a alimentelor etc.;
 4. Gestionarea echipamentelor colective va fi adaptată, astfel încât contactele să fie limitate; se recomandă folosirea de tacâmuri de unică folosinţă;
 5. Înainte şi după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini si vor folosi dezinfectanti;
 6. Masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor aşeza la masă;
 7. În cazul în care elevii sunt supravegheaţi în timpul mesei, membrii personalului vor purta măşti şi se vor spăla pe mâini după fiecare contact;
 8. Sala de mese va fi aerisită frecvent; se va realiza cu stricteţe curăţenia şi dezinfecţia sălilor de mese, conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie.

2.  Protocol pentru internate şcolare

 1. Înainte de redeschiderea căminului se va efectua curăţenia şi dezinfecţia tuturor spaţiilor comune şi de cazare; se va evita utilizarea de covoare/mochete;
 2. Vor fi stabilite modalităţile de ocupare a căminului, urmarindu-se respectarea distanţării fizice de cel puţin 1 m între paturi;
 3. Va fi organizată zilnic curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor colective; elevilor cazaţi în cămin li se va recomanda să păstreze curăţenia, să dezinfecteze şi să aerisească în mod regulat camerele;
 4. Vor fi atribuite camere individuale sau, dacă acest lucru nu este posibil, camerele vor fi ocupate de elevi din aceeaşi grupă pentru a limita interactiunea elevilor din grupe diferite; elevilor li se va recomanda să evite pe cât posibil spaţiile comune, iar activităţile să se desfăşoare în camera proprie;
 5. Va fi organizat accesul prin rotaţie în spaţiile comune (săli de baie, săli de mese sau săli destinate utilizării comune), astfel încât să fie posibilă dezinfectarea adaptată înainte şi după fiecare utilizare;
 6. Va fi asigurată o echipare optimă a grupurilor sanitare, în special cu săpun lichid si substante dezinfectante;
 7. Portul măştii este obligatoriu în spaţiile comune;
 8. Elevii vor fi instruiţi în permanenţă cu privire la respectarea măsurilor de protecţie individuală; vor fi limitate deplasările în cadrul căminului şi vor fi evitate aglomerările;
 9. Personalul care se ocupă de supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de funcţionare a căminului în perioada respectivă;
 10. În situaţia apariţiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV2 se va activa protocolul de izolare şi se va anunţa direcţia de sănătate publică sau se va apela serviciul de urgenţă 112.

3.  Protocol pentru transport

 1. Pentru transportul scolar dedicat, conducerea scolii si reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale vor partaja responsabilitatea sustinerii si monitorizarii modului in care se desfasoara transportul cu microbuze si autobuze scolare, in conditii de siguranta epidemiologica (aerisire, igienizare si dezinfectare după fiecare cursă).
 2. Pentru transportul public la şi de la unitatea de învăţământ, elevii vor respecta măsurile generale de conduită prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în special asigurarea distanţei fizice maxim posibile si purtarea măştii.

4.  Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19

Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifica COVID-19 (febră, tuse, dificultăţi respiratorii, vărsături, mialgii, stare generală modificată ) și constă în:

 1. Anunţarea imediata a părinţilor/reprezentanţilor legali şi, după caz, a personalului cabinetului medical şcolar;
  1. Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei şi va fi supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit. Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe;
 • Dacă pe perioada izolării, elevul care a prezentat simptome foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva;
  • Nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112;
  • Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde;
  • Igienizarea încăperii se face cu dezinfectanti avizati, după ce elevul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane;
  • Elevul va reveni la şcoală cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.

VII Alte dispoziții:

 1. Cadrele didactice vor efectua triajul observațional al preșcolarilor/elevilor pe tot parcursul activităților școlare.
 2. În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau alta simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. In cazul in care exista un consimtamant informat si semnat al parintilor cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian in vederea testarii elevilor simptomatici, acestia vor putea fi testati, intr-o prima faza, cu teste antigen rapide, in cadrul cabinetelor medicale. Toate testele rapide efectuate in cabinetul medical scolar de la nivelul unitatii de invatamant vor fi raportate catre DSP/DSPMB. Daca parintele/tutorele legal nu isi exprima acordul pentru testare, in cazul existentei unor simptome specifice, acesta va lua legatura cu medicul de familie in vederea stabilirii pasilor urmatori.
 3. Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să precizeze diagnosticul, adeverinta pe care elevul o va preda cadrului didactic la prima oră de curs. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical şcolar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care şcoala nu beneficiază de cabinet medical;
 4. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată responsabilul desemnat de catre conducerea unităţii de învăţământ.

Ordinul comun se poate descărca de aici și a fost publicat de Ministerul Educației.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top